IMG_0897

(Left to Right) Senior Ricky Foder, Senior Bethany Zelasko, Freshman Eva Levy.